Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.egeszsegkozpont-buda.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, FunctionalFit Bt. (Kisadózó; 1112 Budapest, Menyecske utca 35. 7. 41.), a továbbiakban szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a szolgáltató adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, mivel a Szolgáltató célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a weboldalra látogató felhasználók személyes adatainak védelmét.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://egeszsegkozpont-buda.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztathatja. Ebben az esetben a változásokról kellő időben értesíti a weboldal látogatóit. Amennyiben felhasználóknak bármilyen kérdése lenne, amely a jelen tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük hogy vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail-ben (hello@bdfunctionalfit.hu), és amint lehet a szolgáltató megválaszolja a kérdéseit.
A szolgáltató kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, illetve ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató az ügyfelei és partnerei személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

Az alábbiakban ismertetjük a szolgáltató adatkezelési elveit, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Fogalom meghatározások

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Információs törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

3. Adatkezelés elve

A rögzített személyes adatokat a szolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Információs törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A www.egeszsegkozpont-buda.hu weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét. A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés jogalapjaaz érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A Felhasználó a hozzájárulást a weboldal szolgáltatásának igénybevételével (pl.: böngészés, üzenetküldés) adja meg. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.
Az adatkezelés időtartama a szükséges ideig – leiratkozásig, a számlázással kapcsolatos adatok megőrzése a törvényben előírt ideig tart.
Adatfeldolgozó: FunctionalFit Bt. ( 1112 Budapest, Menyecske utca 35. 7. 41.), a szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
A szolgáltató jogosult a Felhasználó részére levelet, hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, időpont egyeztetés céljából telefonon felkeresni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
A Felhasználó az előző pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több levelet, hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a fentiekben összefoglalt, levél, hírlevél és reklám célú levél küldése, időpont egyeztetés és a szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének teljesítése. A szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál WordPress kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a weboldalunk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A szolgáltató (FunctionalFit Bt. ) és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internetre használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
A www.egeszsegkozpont-buda.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics szervere segíti külső szolgáltatóként. A Google Analytics a mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
A hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google AdWords a Facebook, az Instagram és a
www.google.com/doubleclick szolgáltatók szerverire szintén közvetlenül kapcsolódik
a www.egeszsegkozpont-buda.hu weboldalt meglátogató felhasználó számítógépe. Ezen szolgáltatók naplózási gyakorlatáról a https://www.facebook.com/about/privacy a http://instagram.com/legal/privacy/ és a www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címeken lehet tájékoztatást kapni.

5. Egyéb adatkezelések
Az alábbi tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást ügyfeleinknek/felhasználóinknak.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
FunctionalFit Bt. (1112 Budapest, Menyecske utca 35. 7. 41., mint szolgáltató) a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

FunctionalFit Bt. ( a szolgáltató) számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, hírlevélküldő rendszer szerverén, valamint a Magyar Hosting Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314, adószám: 23495919-2-41, bankszámlaszám10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.) elhelyezett szerverein találhatók meg.
A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A szolgáltató az adatokat a megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A szolgálttaó a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató) az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az arra jogosult férhessen hozzá ;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: FunctionalFit Bt.
Emailcím: hello@dbfunctionalfit.hu
Telefonszám: +36 30 205 4801
Székhely: 1112 Budapest, Menyecske utca 35. 7. 41.
Adószám: 68170196-1-43
Nyilvántartási szám: 51343101
Bankszámlaszám: 10404993-71515356-54531007
A honlap tárhelyét biztosítja: Magyar Hosting Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968314, adószám: 23495919-2-41, bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.),
Fejlesztés és üzemeltetés: BD FunctionalFit – Balogh Dávid
Design és sitebuild: Whitedog Design – Román Katalin

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató), mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.
Helyesbítés joga: FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató) a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Zárolás és megjelölés: FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató) zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató) megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Törléshez való jog: FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató) a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Eljárási szabályok: FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató) a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Tiltakozás joga: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A szolgáltató/adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Kártérítés és sérelemdíj: FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató) az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (új Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Panasz az adatvédelmi auditornál: Amennyiben FunctionalFit Bt. (mint szolgáltató) adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: hello@bdfunctionalfit.hu e-mail címen.
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361 391 1410
Fax: +361 391 1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

Kötelező adatok:
Adatkezelő: Balogh Dávid
Cégnév: FunctionalFit Bt.
Emailcím: hello@dbfunctionalfit.hu
Telefonszám: +36 30 205 4801
Székhely: 1112 Budapest, Menyecske utca 35. 7. 41.
Adószám: 68170196-1-43
Nyilvántartási szám: 51343101
Bankszámlaszám: 10404993-71515356-54531007
E-mail cím: hello@bdfunctionalfit.hu
Weboldal: http://www.egeszsegkozpont-buda.hu/
Adatkezelési nyilvántartási szám:
A kezelt adatok tárolási helye:
Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314,
Adószám: 23495919-2-41
Bankszámlaszám:10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)

SÜTIKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Tájékoztató a weboldalunkon használt cookiekről

Honlapunk használatával kapcsolatos felhasználói szokásairól cookie-k (továbbiakban: sütik) révén is gyűjthetünk adatokat. A sütik kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy táblagépén helyezünk el, és amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára az egyszerűbb kommunikációt weboldalunkkal. Ezen kívül tájékoztatást adnak részünkre a látogatók weboldal használatával kapcsolatos szokásairól. Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy Ön számára a lehető legjobb böngészési élményt biztosíthassunk, valamint fejleszthessük a weboldal működését és funkcionalitását. Az alábbi tájékoztató további információkat ad Önnek az általunk használt sütik céljairól.

A sütik jóváhagyása

Számítógépén, mobiltelefonján vagy tabletjén kizárólag az Ön jóváhagyását követően helyezünk el sütiket. Amennyiben a sütikre vonatkozó előugró ablak megjelenése után tovább böngészi a weboldalunkat – ezen sütikezelési tájékoztató oldalunk felkeresését kivéve –, hozzájárul a sütik elhelyezéséhez a számítógépén, mobiltelefonján vagy tabletjén a jelen tájékoztató szerint. Amennyiben nem szeretné a weboldalunkhoz kapcsolt sütik elhelyezését számítógépén, mobiltelefonján vagy tabletjén, ne használja a weboldalunkat. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a sütijeink használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

A sütik beállításainak kezelése

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a böngészőjén keresztül. Például letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el.

A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó sütik és megkülönböztetjük az első féltől, illetve a harmadik féltől származó sütiket. Az alábbiakban részletes tájékoztatást kap az adott sütikre vonatkozóan.

Munkafolyamat idején érvényes sütik:
A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy egy weboldalra tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy weboldal számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes sütik ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a weboldalról.

Állandó sütik:
Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.

A külső szolgáltatók és online szolgáltatás sütijei:
Egyes szolgáltató partnerek a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.
Az online szolgáltatás sütijeit a Magyar Hosting Kft. (H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tel.: +36 1 700 2323; E-mail cím: info@tarhely.com) szerverein tároljuk. A harmadik fél sütijei Harmadik féltől származó sütik nem a Magyar Hosting Kft. által üzemeltetett szervereken vannak tárolva. Ezeket a sütiket a számítógépe, mobiltelefonja, tabletje is elmenti az oldal látogatása során. A Google Analytics fáljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. Az www.egeszsegkozpont-buda.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookiet. A felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében – amennyiben a honlapon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul – az alábbi szolgáltatók kezelnek cookiet:
Google AdWords, Facebook és Instagram.
A Google AdWords, a Facebook és az Instagram partnerszolgáltatók ún. remarketing segítségével személyre szabott hirdetéseikkel elérhetik a www.egeszsegkozpont-buda.hu weboldaltól független más weboldalon is azokat a személyeket, akik korábban felkeresték az www.egeszsegkozpont-buda.hu weboldalt.
A Google Analytics, a Google AdWords, a Facebook és az Instagram adatkezeléséről a google.com/adwords, a facebook.com és az instagram.cm webcímeken kérhető bővebb tájékoztatás.

A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett oldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org oldalt. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
A Facebook „Adatkezelési szabályzata” a https://www.facebook.com/about/privacy címen érhető el.
Az Instagram „Adatkezelési szabályzata” a http://instagram.com/legal/privacy/ címen érhető el.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A szolgáltató a beérkezett e-maileket a küldő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

18 éven aluliak vendégeink csak szülői engedéllyel vehetnek részt a szolgáltatásainkon, melyet magukkal kell hozniuk első alkalommal.
(Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy nem kérhetünk el személyi igazolványt senkitől, így nem bizonyosodhatunk meg életkoráról.)